Solilokiya ni Haring Oedipus

Isang adaptation ni Marily Sasota Gayeta

Bugtong. Ang buhay ay isang malaking bugtong.

Nasagot ko ang bugtong !

Nasagot ko nga ba ?   

Sinabi sa Delphi ,

“ Mapapatay mo ang iyong ama ! ”

“ Mapapangasawa mo ang iyong ina! ”

Sa narinig ,  ako’y  nagitla 

Sapagkat ang  hula   sa Olympus   nagmumula.

Ako’y   tumalilis

Upang  ang propesiya  ay  maiwasan  .

“ Hindi ‘yan mangyayari  !

Ako ang gagawa ng aking kapalaran!

At hindi ang mga diyos sa kalangitan.

Ako’y  naglakbay , patungo sa kawalan

At sa mga nag- krus na daan

Nagkaroon ng sagupaan 

Isang pulutong ang  aking  nagapi

Kasama na ang hambog nilang  hari.

Isang halimaw ang sumunod  na hinarap  

Kalahating lion ,  kalahating ibon

Isang halimaw na nagtatanong

Winawakasan ang buhay  ng taong  di makatugon .

 “  Aling nilalang ang sa umaga’y apat ang paa ,

Sa hapon naman ay dalawa

At sa gabi  ay  tatlo ? ”

Ako ,  si  Oedipus , ay nagwika

“ Ano pa nga ba , kundi  ‘tao! ‘ ”

Isang  tugon  , isang maikling tugon na nagpalaya

Sa Thebes mula sa  madugong  tanikala .

Bugtong ng halimaw  ay  aking  nasagot

Ngunit bugtong ng buhay ko’y  mas masalimuot.

Balong reyna ang Thebes , aking  pinakasalan

At pinamunuan  ang kanyang kaharian  .

Nagmahalan ng tapat , nagkasupling ng apat.

Kaligayahan ay  walang pagsulingan.

Malagim na propesiya , akin  nang kinalimutan.

 Ngunit , ano ito ?

Panibagong  salot !

Nangamamatay : taniman , hayop 

at sanggol sa sinapupunan .

Kaharian ko’y  muling natakot

Salot ay hindi raw mapapawi

Hanggat walang katarungan

Sa pagkamatay ng unang  hari.

Kanyang labi’y natagpuan

Sa krus na daan.

Ang bulag na si Tereisias

Ako’y pinararatangan !

Ikaw , Haring Oedipus , ang sanhi ng kamalasan !

Bulag na lapastangan !

Iyan ba’y  iyong mapatutunayan?

Hinalughog ang nakaraan .

Binalikan ang kasaysayan .

Umalingawngaw ang mga tanong

Ang kalansay na nakabaon , ngayo’y muling nagbangon.

Unti-unti, lumantad ang  malagim na katotohanan

Ako’y  ampon lamang ng mga magulang na aking  tinakasan !

Ngunit ang aking  dugo at laman , Thebes ang pinag-ugatan.

Si Haring Laius ang aking  ama  ! At ako ang pumatay sa kanya !

Si Reyna  Jocasta ang aking  ina ! At napangasawa ko siya !

At nagka-anak kami  ng apat . Mga kaawa-awang supling !

Anak ? o Kapatid ?

Kapatid ? o Anak ?

Ahh ! Tinakasan ko ang  hula

Para lamang lalong mapalapit sa  aking tadhana ?

Iniwan ang bayang kinalakihan

Tinalikuran ang ama’t inang kinagisnan

Para lamang mapatay ang ama

at pakasalan ang inang  pinagmulan?

Bakit kumaiwas-iwas man ako ,

Hindi nabago  ang itinakdang buhay ko ?  

Sa  Olympus ba ay may palabunutan

Kung sinong tao ang bibiyayaan 

At kung sino ang pagkakaitan ?

Paano ba tinutukoy   ng mga diyos

Kung sino ang magiging maligaya

At kung sino ang magdurusa?  

Ako si Oedipus , masdan nyo !

Binulag ko ang sarili ko !

Sa mula’t mula nama’y  bulag ako 

Sa katotohanan ng buhay ko.

Ako’y matalino .

Bugtong ng halimaw  ay  nasagot ko.

Ngunit  sa bugtong ng buhay ko

Nananatiling  mangmang ako.

Ako si Haring Oedipus

‘Yan ang  kasaysayan  ng aking  pakikidigma

Laban sa  tao ,halimaw , at tadhana.

Tinalo ko ang tao.

Tinalo ko ang halimaw.

Tinalo ako ng tadhana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: